Uitreiking van de eerste BVA Awards ooit – Remise des premiers BVA Awards

De Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA) reikte voor het eerst Awards uit aan Belgische ondernemingen die met de steun van private equity of venture capital investeerders een opmerkelijk groeitraject afleggen.

De private equity industrie omvat de hele ontwikkelingscyclus van een onderneming; om dit te reflecteren werden drie segmenten onderscheiden: Venture, Groei en Buy-Out[1].

 

De jury selecteerde in een eerste fase telkens drie genomineerde ondernemingen:

 

Deze ondernemingen hebben met elkaar gemeen dat ze fors groeien in omzet, rendabiliteit en tewerkstelling. Vanuit hun thuisbasis ontwikkelen ze hun internationale activiteiten aan een hoog tempo en dragen actief bij tot reële economische groei. Het zijn illustraties van een geslaagd partnership tussen een ondernemend management en investeerders.

“We zijn aangenaam verrast en verheugd door de kwaliteit van de genomineerde ondernemingen voor deze eerste editie van de BVA Awards. Voor de jury was de moeilijke taak weggelegd om uit deze stuk voor stuk sterke kandidaten telkens de winnaar te selecteren. Deze editie vormt ongetwijfeld de start van een mooie traditie.” (Jan Alexander, voorzitter van de BVA)

 

De winnaars van de eerste BVA Awards zijn

Multiplicom, met als bakermat het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de Universiteit Antwerpen is een biotechnologisch bedrijf dat in 6 jaar tijd een vlekkeloos technologisch parcours heeft afgelegd. Gestart als een spin-off, groeide het uit tot een KMO met 95 medewerkers.  Multiplicom ontwikkelt kits die toelaten om het DNA van de mens te analyseren op zoek naar indicaties van ziektes.  De jury hechtte veel belang aan de kern-technologie, de maatschappelijke relevantie ervan en het gedeeld financieel succes voor de oprichters, de financiers en de maatschappij.

 

Intelligent staat als innovatieve hosting provider in de Benelux en Scandinavië op nummer één. Sinds de oprichting in 1999 werden meer dan 50 acquisities gerealiseerd en in de laatste 4 jaar van partnership met de private equity investeerder, kende de omzet een groeifactor x9 en de EBITDA x12.  Intelligent volgde met een vernieuwend product-aanbod zijn kleine en grote klanten en groeide met hen mee. Het slaagde er ook in om onderweg een aantal stichtersentrepreneurs van geacquireerde ondernemingen aan boord te houden. De jury was gecharmeerd door de succesvolle tandem en chemie tussen entrepreneurship en private equity, de buy & build strategie gekoppeld met een geoliede acquisitie machine en het proces van waardecreatie.

 

Desotec heeft een prominente rol gespeeld in het ontwikkelen van de markt voor de purificatie van vloeistoffen en gassen door middel van mobiele geactiveerde koolfilters. 100% Belgian made technology, aangewend in de strategisch belangrijke milieusector. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een Europese marktleider op dit gebied; de Europese doorbraak viel samen met de intrede van de financiële partner in 2011. De jury was onder de indruk van de unieke en innovatieve technologie, de complementariteit van het partnerschap tussen stichters, management en het investeringsfonds en de maatschappelijke relevantie van de activiteiten van het bedrijf, een type voorbeeld van circulaire economie waarbij de efficiëntie van industriële processen verzoend wordt met de zorg voor het milieu.

De winnaars werden officieel bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse BVA Cocktail op 11 oktober 2018, met dank aan de hosting partner BNP Paribas Fortis.

 

Over de BVA

De BVA is de belangenvereniging van de durfkapitaalfondsen die actief zijn in België. Zij telt momenteel 54 investeringsmaatschappijen onder haar leden.

De vereniging heeft als doel:

– het durfkapitaal in België te bestuderen en te promoten, en een gemeenschappelijke spreekbuis te vormen ten overstaan van alle overheden;

– contacten te verzekeren met gelijkaardige verenigingen in binnen- en buitenland, waaronder Invest Europe;

– de statistische verwerking van de gegevens uit de branche; en

– het algemene ondernemersklimaat in België te bevorderen.

 

Voor meer informatie contacteert u:

___________________________________________________________________

 

La Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA) décerne pour la première fois des prix à des entreprises belges qui, avec le soutien d’investisseurs en capital-investissement (« private equity ») ou en capital-risque (« venture capital »), connaissent une croissance remarquable.

L’industrie du capital-investissement couvre l’ensemble du cycle de développement d’une entreprise ; pour le refléter, trois segments ont été distingués : Venture, Croissance et Buy-Out[2].

Dans un premier temps, le jury a sélectionné trois entreprises dans chacun des segments :

 

 

Toutes ces entreprises ont un point commun : elles connaissent une forte croissance en termes de chiffre d’affaires, de rentabilité et d’emploi. Depuis leur base opérationnelle, elles développent leurs activités internationales à un rythme rapide et contribuent activement à la croissance économique réelle. Ce sont là des exemples d’un partenariat réussi entre un management entrepreneurial et des investisseurs.

 

« Nous sommes agréablement surpris et ravis de la qualité des entreprises nominées pour cette première édition des BVA Awards. Au jury incombait la tâche difficile de sélectionner le lauréat parmi ces candidats qui s’avéraient tous excellents. Cette édition constitue certainement le début d’une belle tradition. » (Jan Alexander, Président de la BVA)

 

Les lauréats des premiers BVA Awards sont :

 

Multiplicom, au départ spin-off de VIB (Institut flamand de biotechnologie) et de l’Université d’Anvers, est une entreprise biotechnologique qui, en 6 ans, a réussi un parcours technologique sans faille. Elle s’est rapidement développée en une PME de 95 collaborateurs.  Multiplicom développe des kits qui permettent aux laboratoires cliniques d’identifier les variantes d’ADN associées à certaines maladies ou prédispositions génétiques. Le jury a accordé une grande importance à la technologie de base, à sa pertinence sociale et au succès financier partagé avec ses fondateurs, ses financiers et la société.

 

Fournisseur d’hébergement innovant au Benelux et en Scandinavie, Intelligent est numéro un sur ces marchés. Depuis sa création en 1999, plus de 50 acquisitions ont été réalisées et, au cours des 4 dernières années de partenariat avec un investisseur private equity, le chiffres d’affaires a été multiplié par 9 et l’EBITDA par 12. Intelligent s’est adaptée à ses clients petits et grands en développant une gamme de produits innovants et a grandi avec eux. Elle a également réussi à maintenir en poste plusieurs fondateurs-entrepreneurs des entreprises acquises.  Le jury a été séduit par le tandem réussi et l’alchimie entre l’entrepreneuriat et le capital-investissement, la stratégie build & buy couplée à un stratégie d’acquisition bien huilée et un processus de création de valeur.

 

Desotec a joué un rôle de premier plan dans le développement du marché de purification des liquides et des gaz au moyen de filtres à charbon actif mobiles. Une technologie 100% belge utilisée dans le secteur stratégique de l’environnement. L’entreprise est devenue un leader du marché européen dans ce domaine ; la percée en Europe a coïncidé avec l’arrivée du partenaire financier en 2011. Le jury a été impressionné par la technologie unique et innovante développée par l’entreprise, la complémentarité du partenariat entre les fondateurs, la direction et le fonds d’investissement, ainsi que la dimension sociétale des activités de Desotec, un bel exemple d’économie circulaire conciliant l’efficacité des procédés industriels avec la protection de l’environnement.

 

Les lauréats ont été officiellement annoncés lors du Cocktail annuel de la BVA le 11 octobre 2018. Cet événement a été organisé avec l’aide de BNP Paribas Fortis, hosting partner.

 

 

A propos de la BVA

La BVA est une association regroupant les fonds de capital investissement actifs en Belgique. La BVA compte présentement 54 sociétés d’investissement parmi ses membres.

L’association a pour but de:

– Etudier et promouvoir le capital investissement en Belgique, et constituer un porte-parole commun à l’égard de toutes les autorités;

– Assurer des contacts avec des associations similaires en Belgique et à l’étranger, notamment Invest Europe;

– Effectuer le traitement statistique des données provenant du secteur;

– Favoriser le climat d’entreprise général en Belgique.

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:

___________________________________________________________________

[1] Het Venture-segment omvat jonge ondernemingen die met de steun van een venture capital investeerder een innovatief product of dienst ontwikkelen en op de markt brengen. In het Groeisegment komen ondernemingen aan bod die hun activiteiten fors uitbreiden via organische groei of een acquisitiebeleid. Ze brengen een financiële partner aan boord, zonder dat deze laatste een controle beoogt. In het Buy-Out segment tenslotte gaat het om de transmissie en groei van ondernemingen die bewerkstelligd worden door het management en een private equity investeerder met een controleparticipatie.

[2] Le Segment Venture englobe des jeunes entreprises qui, avec l’appui d’un investisseur venture capital, développent et lancent sur le marché un produit ou service innovant.  Le Segment de croissance concerne les entreprises qui développent fortement leurs activités par une croissance organique ou une politique d’acquisitions. Elles s’associent à un partenaire financier qui n’exerce toutefois pas de contrôle. Le segment Buy-Out recouvre la transmission et la croissance des entreprises qui sont assurées par le management et un investisseur private equity avec une participation de contrôle.

 

Categories: News